Statut

§1

 1. Fundacja Permakulturalni zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Andrzeja Bogackiego oraz Karolinę Juliannę Biernacką, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Katarzynę Nagórską – Protasiuk
  w kancelarii notarialnej w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 6/2
  w dniu  2014-08-14

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Pruszcz Gdański.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może używać tłumaczenia nazwy na wybrane języki obce.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. środowiska.

§4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§6

 1. Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony środowiska naturalnego i ekologii poprzez edukację i promocję zdrowego trybu życia w zgodzie z naturą.
 2. Cele szczegółowe Fundacji:

 

 1. a)  powołanie i prowadzenie Pruszczańskiej Kooperatywy Spożywczej,
 2. b)  powołanie i prowadzenie Fab-Labu Pruszcz,
 3. c) inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie edukacji i kultury,
 4. d) propagowanie idei zdrowego trybu życia, ekologii, dbania o środowisko naturalne itp.

w społeczeństwie,

 1. e) propagowanie idei zdrowego trybu życia, ekologii, dbania o środowisko naturalne itp.

wśród małych i średnich firm a także dużych korporacji i koncernów przemysłowych,

 1. f)  działanie w zakresie ekonomii społecznej.

 

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. a) koordynowanie pracy Kooperatywy Spożywczej,
 2. b) prowadzenie ogólnodostępnego fab-labu na terenie Pruszcza Gdańskiego, w którym organizowane będą szkolenia i warsztaty DIY (z j. ang. „Do It Yourself” czyli „zrób to sam”) w dziedzinach opisanych w kolejnym podpunkcie,
 3. c) organizowanie i udział w szkoleniach i warsztatach z dziedziny budownictwa naturalnego, zdrowego trybu życia oraz dziedzin powiązanych,
 4. d) publikacje/wydawnictwa na tematy związane z celami statutowymi,
 5. e) opiniowanie certyfikowanie produktów usług, firm przyjaznych (działających na rzecz ekologii, zdrowia, ekonomii społecznej),
 6. f) oraz inne działania służące realizacji celów statutowych.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§8

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 200 zł (dwieście złotych) oraz fundusz rzeczowy o wartości 1000zł (tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§9

 1. Przychody fundacji mogą pochodzić z:
 2. a) darowizn, spadków, zapisów,
 3. b) dotacji i subwencji osób prawnych,
 4. c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. d) dochodów z majątku fundacji,
 6. e) działalności odpłatnej fundacji,
 7. f)  odsetek bankowych.

 

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 2. Fundacja może realizować swoje cele przez działalność odpłatną i nieodpłatną.

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

§10

Władzami Fundacji jest:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

Zarząd

§14

 1. Zarząd Fundacji składa się z od 2 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
 2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 3. W przypadku rezygnacji, odwołania lub chęci poszerzenia Zarządu kolejnych członków powołuje swą decyzją Zarząd.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 5. a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa / pozostałej części zarządu – w przypadku Prezesa
 6. b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 7. c) śmierci lub odwołania członka Zarządu.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji; utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez pozostałych członków zarządu.

§15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 3. a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 4. b) realizacja celów statutowych,
 5. c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
 6. d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 7. e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 8. f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 9. g) podejmowanie decyzji  o zmianie statutu,
 10. h) podejmowanie decyzji o połączeniu lub likwidacji Fundacji.
 11. i) wszyscy członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji
 12. j) ma prawo powołać i odwołać swą uchwałą Radę Ekspertów
 13. k) powołanie i prowadzenie biura Fundacji
 14. j) może powołać i odwołać pełnomocników do określonych celów
 15. Zarząd co roku zobowiązany jest do sporządzania i składowanie sprawozdań z działalności Fundacji.

 

§16

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

 

Sposób reprezentacji

§17

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 5000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§19

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją lub dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego ministra.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

 

Statut został przyjęty dnia 12 sierpnia 2014 roku

Brak możliwości komentowania